guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดการแข่งขัน International Young Startup Contest 2022

Inter-Young-Startup-Contest-01.jpg

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดการแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ International Young Startup Contest 2022 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15–17 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Inter-Young-Startup-Contest-02.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ International Young Startup Contest 2022 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เราได้รับความสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดี จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว มหาลัยภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเว้ เวียดนาม ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ดังกล่าว ได้เป็นเจ้าภาพในประเทศทั้ง 3 ประเทศ และในประเทศไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราได้เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือก ทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

สำหรับการแข่งขัน International Young Startup Contest 2022 ครั้งนี้ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม ประกอบด้วย ทีมจากประเทศกัมพูชา จำนวน 2 ทีม ทีมจาก สปป.ลาว จำนวน 2 ทีม ทีมจากประเทศเวียดนาม จำนวน 2 ทีม และทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากประเทศไทย จำนวน 6 ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่า

Inter-Young-Startup-Contest-03.jpg

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Gen A Tech จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้รับเงินรางวัล 50,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม 3S (Three S) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 30,000.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม MiDi จาก National University of Laos ได้รับเงินรางวัล 20,000.- บาท
- รางวัลชมเชย ได้แก่
     ทีม Mamypoko จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท และ
     ทีม Pepp-Yes จาก National University of Battambang, Cambodia ได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท

และในโอกาสข้างหน้าเราคาดหวังว่า สิ่งเหล่านี้จะสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ในประเทศเพื่อนบ้านเราและในประเทศไทย เกิดการเชื่อมโยงงาน เปิดเพื่อนร่วมธุรกิจกันในอนาคต ซึ่งจะทำให้ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศกลุ่มอาเซียนในอนาคต

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

Inter-Young-Startup-Contest-04.jpg

Inter-Young-Startup-Contest-05.jpg

Inter-Young-Startup-Contest-06.jpg

Inter-Young-Startup-Contest-07.jpg

Inter-Young-Startup-Contest-08.jpg

Inter-Young-Startup-Contest-09.jpg

Inter-Young-Startup-Contest-10.jpg