guideubon

 

อุบลฯ จัดกิจกรรม เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565

วันสตรีสากล65-อุบล-01.jpg

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และได้เชิญชวนให้ประเทศที่เป็นสมาชิกทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้เกิดการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี โดยการมีส่วนร่วมทางสังคมทุกภาคส่วน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น วันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสตรี อันได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายสตรี ได้บูรณาการร่วมกันจัดงานให้เป็นหนึ่งเดียวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม เนื่องในงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 “พัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรสตรี ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน” “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีสตรีดีเด่นระดับจังหวัด สาขานักพัฒนาสตรีดีเด่น สาขาอาสาสมัครสตรีดีเด่น สาขาปราชญ์ชาวบ้านสตรีดีเด่น สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น สาขานักธุรกิจสตรีดีเด่น สาขาแรงงานสตรีดีเด่น สาขาเยาวสตรีดีเด่น และมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

วันสตรีสากล65-อุบล-02.jpg

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผ้าไทย “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน การจัดนิทรรศการผลผลิตโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” การเดินแบบผ้าไทย หรือ ผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีพิการ การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ การจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดสัมมนาทางวิชาการด้านสตรี

สุมาลี สมเสนาะ/ข่าว
ศรีสมร บุญวิจิตร /ภาพ

วันสตรีสากล65-อุบล-03.jpg

วันสตรีสากล65-อุบล-04.jpg

วันสตรีสากล65-อุบล-05.jpg