guideubon

 

ต่อลมหายใจไร้พรมแดน ส่งเด็กหญิงลาวกลับบ้าน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ

ต่อลมหายใจไร้พรมแดน-เครื่องช่วยหายใจ-03.jpg

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือกับแผนกสาธารณสุข แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปป.ลาว ในการส่งต่อผู้ป่วยรายแรก ในโครงการต่อลมหายใจไร้พรมแดน กลับบ้านพร้อมเครื่องช่วยหายใจ โดยมี ท่านดร.คิดสะแหวง สีสุลาด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงจำปาสักและคณะแพทย์ พยาบาล ของไทย-ลาว ร่วมพิธีดังกล่าว

ต่อลมหายใจไร้พรมแดน-เครื่องช่วยหายใจ-02.jpg

จากนั้น นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี, เด็กหญิงลินลี่ คูณทวีไชและมารดา ออกเดินทางผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่านสากลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร และด่านสากล วังเต่า แขวงจำปาสัก เพื่อส่งลินลี่กลับบ้านพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ณ บ้านเลขที่ 4 บ้านโนนแดงใต้ เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อให้อยู่ในความดูแลของครอบครัวและชุมชน ต่อไป

ต่อลมหายใจไร้พรมแดน-เครื่องช่วยหายใจ-04.jpg

เด็กหญิงลินลี่ คูณทวีไช อายุ 5 ปี 5 เดือน เป็นบุตรหญิงคนที่สองของ นายสักและนางบุน คูณทวีไช : อาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน ราษฎร์บ้านโนนแดงใต้ (หน่วยที่ 04) เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลินลี่ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ที่หอผู้ป่วย PICU 2 ด้วยโรคไข้สมองอักเสบ มีอาการชักเกร็ง หลังพ้นภาวะวิกฤต สมองได้รับความเสียหาย กล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง และระบบหายใจล้มเหลว จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา ต่อมา ลินลี่ ได้รับเครื่องช่วยหายใจ (Home Ventilator) จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคผ่านทางรายการ “สนามข่าว” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ซึ่งได้ออกอากาศข่าวของลินลี่ เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

ข่าว /ภาพ ทีมสหวิชาชีพ Home Ventilator

ต่อลมหายใจไร้พรมแดน-เครื่องช่วยหายใจ-05.jpg

ต่อลมหายใจไร้พรมแดน-เครื่องช่วยหายใจ-06.jpg

ต่อลมหายใจไร้พรมแดน-เครื่องช่วยหายใจ-07.jpg