guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9

ค่ายเยาวชน-พิทักษ์สิทธิมนุษยชน-01.jpg

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 จากโรงเรียนมัธยม 10 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม โดยมี นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) เป็นประธานเปิดค่าย

ค่ายเยาวชน-พิทักษ์สิทธิมนุษยชน-02.jpg

นางสาวศิริภา ปิยะวงศ์ ประธานนักศึกษาศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชน และแนวทางการประสานงาน ตลอดจนทิศทางในการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยกำหนดรูปแบบและกิจกรรมค่ายให้ผู้เข้าค่ายได้รับการอบรมโดยมุ่งเน้นผู้อบรมเป็นศูนย์กลางการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เริ่มจากการให้ความรู้ในเรื่อง “สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยความเสมอภาค หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน และชีวิตกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” ได้รับเกียรติจาก นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายบัณฑิต หอมเกษ ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการและรณรงค์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ค่ายเยาวชน-พิทักษ์สิทธิมนุษยชน-03.jpg

จากนั้นเป็นการแนะนำวิจารณ์ หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในโลกภาพยนตร์เรื่อง NOBODY KNOWS” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีระพล อันมัย อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร

ต่อด้วยการอภิปราย หัวข้อ “เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” ได้รับเกียรติจาก นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สม.) นายนิกร วีสเพ็ญ ที่ปรึกษาศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ตัวแทนนักศึกษาฝึกงาน ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศกปก.) และ นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ค่ายเยาวชน-พิทักษ์สิทธิมนุษยชน-04.jpg

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ” ได้รับเกียรติจาก นายสหรัฐ โนทะยะ คณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศกปก.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ด้วย และมีการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "เยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจำวัน" และประกวดนิทรรศการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนกับสิทธิมนุษยชน” เพื่อให้ผู้เข้าโครงการได้ทำกิจกรรมค่ายดีๆ ร่วมกัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

นางสาวศิริภา ปิยะวงศ์ ประธานนักศึกษาศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางศูนย์จัดมาอย่างต่อเนื่องมา 9 ครั้ง และแต่ละครั้งที่มีการจัดค่ายได้รับกระตอบรับเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียนที่ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ศชปก. ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตามที่จะเห็นได้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ทางคณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ จึงต้องทำหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดไปสู่สังคม และครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน ในรูปแบบของค่ายเยาวชนขึ้น เพื่อให้กลุ่มคนที่กำลังจะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนอันจะมีส่วนในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว