guideubon

 

ม.อุบลฯ โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เล็งต่อยอดความสำเร็จจากชุมชนสู่สากล

HRD-TICA-SDGs-01.jpg

วันที่ 22 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยี่ยมเยือนและพบปะหารือ เพื่อผสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากชุมชนสู่สากล

HRD-TICA-SDGs-02.jpg

ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ไปยัง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ชุมชนในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ผ่านโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ลงพื้นที่และนำเสนอข้อมูล ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาตัวอย่าง ณ เฮือนชูฮักโฮมสเตย์ และถนนคนเดินอำเภอเขมราฐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่า โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดจากการบูรณาการพันธกิจที่ 4 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ อำเภอเขมราฐ โดยใช้แผนที่วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ก่อให้เกิดระบบข้อมูลช่างหัตถกรรมชุมชน แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า หลักสูตรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะการแสดง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมจังหวัดอุบลราชธานีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้ การขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกรักท้องถิ่น อันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นับว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ตอบสนองแนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็น Hub of Knowledge หรือศูนย์กลางการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี อันสอดคล้องกับแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA)  ในเรื่องความมั่นคงทางอาชีพ และความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals - SDGs อีกด้วย

เทอดภูมิ  ทองอินทร์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

HRD-TICA-SDGs-03.jpg

HRD-TICA-SDGs-04.jpg

HRD-TICA-SDGs-05.jpg

HRD-TICA-SDGs-06.jpg

HRD-TICA-SDGs-07.jpg

HRD-TICA-SDGs-08.jpg

HRD-TICA-SDGs-09.jpg

HRD-TICA-SDGs-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511