guideubon

 

HERP CONGRESS IV สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ

HERP-CONGRESS-IV-01.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดงานโครงการประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4” The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ” ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

HERP-CONGRESS-IV-02.jpg

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา กล่าวรายงาน และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ รวมทั้งร่วมเปิดงานด้วยวิธีตำข้าวแบบโบราณ พร้อมชิมผลิตภัณฑ์จากข้าว และร่วมชมนวัตกรรมงานวิจัย

HERP-CONGRESS-IV-03.jpg

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่น การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และการบรรยายพิเศษด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรประณีต และอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน จำนวน 70 แห่ง เข้าร่วมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเป็นจำนวนมาก

HERP-CONGRESS-IV-04.jpg