guideubon

 

หมอชวนวิ่ง ครบรอบ 50 ปีแพทยสภา และ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข

หมอชวนวิ่ง-50ปีแพทยสภา-01.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ หมอชวนวิ่ง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้การตอนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

หมอชวนวิ่ง-50ปีแพทยสภา-02.jpg

ปัจจุบัน การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น เป็นอย่างมาก แพทยสภาเล็งเห็นความสําคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพ ดังกล่าว ประกอบกับในปีนี้ เป็นปีครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งแพทยสภา อีกทั้งเพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมทั้งเป็นวาระ ครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัด กิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดหลักมาจาก

1. การดูแล ส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชน

2. การออกกําลังกาย เป็นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

หมอชวนวิ่ง-50ปีแพทยสภา-03.jpg

บุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงสามารถให้คําปรึกษาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนได้ และมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ด้วยการออกกําลังกาย โดยการวิ่ง หรือเดินที่ถูกวิธี

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับประชาชน

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการ
ออกกําลังกาย

หมอชวนวิ่ง-50ปีแพทยสภา-04.jpg

การจัดวิ่งในครั้งนี้ แบ่งสายการวิ่งออกเป็น 15 สายทั่วประเทศ ทุกสายจะเริ่มต้นวิ่ง จากจังหวัดชายขอบ โดยการวิ่งถือไม้คฑาแพทยสภา 50 ปี ที่จะบรรจุมวลสารผ่านการปลุกเสก ของแต่ละจังหวัดที่วิ่งผ่าน วิ่งไปรวมกันและมีพิธีเปิดโครงการ ที่กระทรวงสาธารณสุข ใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

หมอชวนวิ่ง-50ปีแพทยสภา-05.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดเริ่มต้นสายภาคอีสานที่ 5 โดยมี ท่านนายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้อํานวยการสาย เริ่มวิ่งในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 โดยมีจุดเริ่มต้น ที่ด่านช่องเม็ก อําเภอสิรินธร วิ่งผ่านอําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอสว่างวีระวงศ์ อําเภอวารินชําราบ อําเภอเมืองอบลราชธานี ส่งมอบไม้คฑาให้จังหวัด ศรีสะเกษ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 25261 รวมระยะทางวิ่ง 120 กิโลเมตร และมีจุด ผลัดเปลี่ยนนักวิ่ง ทุก ๆ 3-5 กิโลเมตร รวม 32 จุดผลัด

หมอชวนวิ่ง-50ปีแพทยสภา-06.jpg

สุวิทย์-โรจนศักดิ์โสธร-01.jpg

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-08.jpg

หมอชวนวิ่ง-50ปีแพทยสภา-07.jpg