guideubon

 

นศ. ม.อุบลฯ ผลิตลูกบอลจากยางพาราสำหรับผู้ป่วยโรคไต

ลูกบอลยางพารา-ผู้ป่วยโรคไต-01.jpg

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ นักศึกษาชมรม Rubber Tech UBU จัดโครงการ “Hand therapy ball” จากยางพาราสำหรับผู้ป่วยโรคไต ณ ชั้น 1 บริเวณลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันจัดทำลูกบอลจากยางพาราและนำไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยโรคไต หอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอบและหลอดเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ลูกบอลยางพารา-ผู้ป่วยโรคไต-02.jpg

สำหรับโครงการ “Hand therapy ball” ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาชมรม Rubber Tech UBU ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการ จากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ผ่านมา

ลูกบอลยางพารา-ผู้ป่วยโรคไต-03.jpg

นายพลศักดา ยุภาส และ นางสาวอนงค์นารถ สีทาราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ “Hand therapy ball” กล่าวว่า ปัจจุบันโรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ซึ่งจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก และปัจจุบันการรักษาดีมากขึ้น ทำให้อายุของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังยืนยาวขึ้นหลาย 10 ปี ดังนั้น ผู้ป่วยจึงมีสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ

ลูกบอลยางพารา-ผู้ป่วยโรคไต-04.jpg

จากข้อมูลทางสถิติ ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ปัจจุบันมีประชากรไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 เป็นต้นไป ประมาณ 5.5 ล้านคน (คนไทยมีประมาน 70 ล้านคน แสดงว่า 100 คนจะเป็น ประมาณ 8 คนซึ่งนับได้ว่ามากมายมหาศาลทีเดียว) ส่วนผู้ป่วยที่เป็นไตวายเรื้อรังระดับ 4 - 5 ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการฟอกไต หรือ เปลี่ยนไตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นว่าที่ปี 2012 ประชากร 1 ล้านคนมีคนต้องฟอกไต ประมาณ 900 คนนั้น

ลูกบอลยางพารา-ผู้ป่วยโรคไต-05.jpg

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ที่ได้ศึกษาในรายวิชาลาเท็คซ์เทคโนโลยี ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปยาง สารเคมีผสมยาง และการทดสอบยางทางฟิสิกส์ จึงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำความรู้ที่ได้รับจากวิชาดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในการนำความรู้จากวิชากระบวนการแปรรูปยาง และวิชาสารเคมีผสมยางมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปน้ำยาง โดยการเลือกชนิดสารเคมีที่เหมาะสมกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต แล้วนำความรู้ที่ได้จากวิชาการทดสอบยางทางฟิสิกส์ มาใช้ในการทดสอบคุณสมบัติของลูกบอลยางพารา โดยวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไข จนได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานความต้องการและสามารถใช้งานได้จริง สำหรับผู้ป่วยโรคไต ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากลูกบอลในการบริหารเส้นเลือดในการฟอกไต หรือสำหรับผู้ป่วยที่เส้นเลือดตีบตัน ก็สามารถใช้ลูกบอลดังกล่าวได้เช่นกัน

ลูกบอลยางพารา-ผู้ป่วยโรคไต-06.jpg

สำหรับโครงการ “Hand therapy ball” จากยางพาราสำหรับผู้ป่วยโรคไต หรือการผลิตลูกบอลอุปกรณ์ในการบริหารเส้นเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่เส้นเลือดตีบตันครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมาก เมื่อกำหรือบีบเป็นประจำแล้ว เส้นเลือดจะขยายใหญ่ขึ้น สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า บางคนขยันทำตลอดเวลา จะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยเอง เพราะทำให้เส้นเลือดแข็งแรง เลือดไม่อุดตัน เส้นเลือดที่ฝังหลอดฟอกไต จะมีอายุใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิม และที่สำคัญ ต้นทุนในการผลิตที่มีราคาถูกมากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน ผลิตง่าย โดยความร่วมมือของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ช่วยกันผลิตคนละไม้คนละมือจนประสบความสำเร็จ และทางคณะฯ จะได้นำลูกบอลยางพาราไปบริจาคให้แก่ทางผู้ป่วยโรคไต หอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอบและหลอดเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว