guideubon

 

ครบรอบ 104 ปี เด็กที่เกิด 1 เม.ย.60 ตั้งชื่อ "ออมสิน" รับ 5,000 บาท

น้องออมสิน-02.jpg

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันมงคลยิ่งของธนาคารออมสิน ด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้ง "คลังออมสิน" ขึ้นเมื่อปี 2450 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ และให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานการจัดตั้งเป็น "ธนาคารออมสิน" เมื่อปี พ.ศ.2489

เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นสถาบันเพื่อการออมมาอย่างยาวนาน 104 ปี อีกทั้งยังเป็นการขอบคุณลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ให้ความไว้วางใจในการฝากทรัพย์กับธนาคารออมสิน ธนาคารฯ จึงได้เปิดให้บริการรับฝากเงินเป็นกรณีพิเศษในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น. ได้แก่ สำนักพหลโยธิน (สำนักงานใหญ่) สำนักราชดำเนิน ธนาคารออมสินสาขา และหน่วยให้บริการที่เปิดทำการ 5 วันต่อสัปดาห์ พร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษ ด้วยการแจก "กระปุกเรือออมสิน" เป็นที่ระลึก 1 ใบ ต่อ 1 บัญชี (ของมีจำนวนจำกัด) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่ผู้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่หรือฝากเงินประเภทใดก็ได้ ซึ่งต้องฝากด้วยตัวเองไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยสามารถฝากต่างสาขาได้ แต่กรณีบัญชีเพื่อผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้

น้องออมสิน-01.jpg

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินจะมอบเงินทุนประเดิม (เงินขวัญถุง) ให้แก่เด็กแรกเกิดในวันออมสิน ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็กจำนวน 500 บาทต่อราย และพิเศษสำหรับเด็กแรกเกิดที่บิดามารดาตั้งชื่อว่า "ออมสิน" ธนาคารฯ มอบให้เป็น 5,000 บาท เพียงนำสูติบัตรของเด็กพร้อมด้วยทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดา มาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน ธนาคารฯ จะนำเงินทุนประเดิมฝาก เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และจะเก็บเงินทุนประเดิมนี้ไว้จนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ โดยขอรับทุนประเดิมนี้ได้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2560