guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563

วันล้างมือโลก-สรรพสิทธิ์-02.jpg

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ลานหน้าพระรูปฯ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิด“กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สุขอนามัยมือ สำหรับทุกคน: Hand Hygiene for All”

การจัดกิจกรรมปีนี้  จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อกลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถล้างมือ 7 ขั้นตอนได้ถูกต้อง และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้อง จนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรและชุมชน ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากรและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล จำนวน 300 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การให้ความรู้เรื่องการล้างมือการแสดงของบุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

วันล้างมือโลก-สรรพสิทธิ์-03.jpg

วันล้างมือโลก-สรรพสิทธิ์-04.jpg

วันล้างมือโลก-สรรพสิทธิ์-05.jpg

วันล้างมือโลก-สรรพสิทธิ์-06.jpg