guideubon

 

สุนีย์ทาวเวอร์เปิดโครงการ ผักอินทรีย์ประกันราคา

ผักอินทรีย์-สุนีย์ทาวเวอร์-01.jpg

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุทัศน์ ตริยางกูรศรี รองประธานกรรมการ บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารสุนีย์ทาวเวอร์ เป็นประธานเปิดตัว โครงการผักอินทรีย์ประกันราคา ตลาดกินสบายใจและเครือข่าย ภายใต้การรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจ ณ บริเวณหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 1 สุนีย์ทาวเวอร์

ผักอินทรีย์-สุนีย์ทาวเวอร์-02.jpg

โดยจุดเริ่มต้นของโครงการผักอินทรีย์ประกันราคา ตลาดกินสบายใจและเครือข่าย เกิดจากแนวคิดคุณสุทัศน์ ตริยางกูรศรี ที่ต้องการพัฒนาวิถีการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยด้วยอินทรีย์ ร่วมกับโครงการกินสบายใจ มูลนิธิสื่อสร้างสุข ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เพื่อให้เกษตรกร ได้เปลี่ยนวิถีการทำเกษตร จากการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น เป็นการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ โดยมีหลักประกันเพื่อเกษตรกรมั่นใจได้ว่า เมื่อปลูกผักอินทรีย์แล้ว จะมีตลาดจำหน่ายแน่นอน และมีการรับประกันราคาที่เป็นธรรม มีการกำหนดราคาร่วมกันล่วงหน้า เพื่อรับประกันความเสี่ยงให้เกษตรกรในแต่ละฤดูกาล 

ในปี พ.ศ.2555 สุนีย์ทาวเวอร์ ได้เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์กินสบายใจ จัดงานเทศกาล กินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 1 ทำให้เกิดการสื่อสารเรื่องความมั่นคงทางอาหาร มีพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค หน่วยงานที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และจากนั้น มีงานเทศกาลฯ เกิดขึ้นในทุกๆปี จนเกิดความร่วมมือในการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้แก่

- เปิดตลาดกินสบายใจ แห่งที่ 1 ชั้น G เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 มีเกษตรกรผู้ผลิตเข้าร่วมจำหน่าย 20 ราย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 6,000- 16,000 ต่อเดือนต่อคน มีผู้บริโภค ได้รับอาหารปลอดภัย จำนวน 10,000 คน/ปี ตลาดมีรายได้ของสมาชิกประมาณ 1,400,000 บาทต่อปี นับถึงปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ได้ร่วมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้เกษตรกร มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

ผักอินทรีย์-สุนีย์ทาวเวอร์-03.jpg

- ร่วมพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจ ร่วมกับอีก 10 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อลงพื้นที่ตรวจรับรองแปลงร่วมกับโครงการกินสบายใจ ในปี 2560

- พัฒนาโครงการผักอินทรีย์ประกันราคา ร่วมกับโครงการกินสบายใจ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ เมื่อปลูกผักอินทรีย์แล้ว มีตลาดแน่นอน มีราคารับซื้อที่เป็นธรรม จากการกำหนดร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต โครงการกินสบายใจ และฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นราคาในแต่ละฤดูกาล หรือช่วงการผลิต โดยอ้างอิงจากตลาดกลาง บวกเพิ่ม 20-30 %

ทั้งนี้ โครงการผักอินทรีย์ประกันราคา จะเริ่มประกันราคาในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ 1 ชนิด ได้แก่ ผักตระกูลสลัด และจะขยายสู่อีก 6 ชนิด เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกวางตุ้งใบ ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ถั่วฝักยาว แตงกวา ต่อไป 

ผักอินทรีย์-สุนีย์ทาวเวอร์-04.jpg

สนับสนุนเกษตรกรมาปลูกผักอินทรีย์ มีประกันราคา ผู้บริโภคปลอดภัย ได้ที่ ตู้ผักอินทรีย์ประกันราคา กินสบายใจ ห่างไกลโรค และกินสบายใจช็อป ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 1 สุนีย์ทาวเวอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผักอินทรีย์-สุนีย์ทาวเวอร์-05.jpg