guideubon

 

อุบลฯ เป็นเจ้าภาพการประชุม FTA อาเซียน-เกาหลีใต้

ASEAN-Korea-Free-Trade-Area-01.jpg

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 เลือกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป็นสถานที่จัดประชุม เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคอีสาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางและการจัดประชุมครบถ้วน และยังเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว อีกด้วย

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 (The 11th Meeting of the ASEAN-Korea FTA Implementing Committee) ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2558 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2557 ที่นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

นายธวัชชัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จะเป็นเวทีในการหารือเพื่อปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน-เกาหลี ที่จะเปิดตลาดเพิ่มเติมของสินค้าอ่อนไหวของอาเซียนและเกาหลี รวมทั้งปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบการค้าทั้งสองฝ่ายให้สะดวกมากขึ้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement : AKFTA) มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าสองฝ่ายที่ผู้นำอาเซียน-เกาหลีใต้ ตั้งเป้าไว้ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558 และ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

อาเซียนและเกาหลีใต้มีความตกลงการค้าเสรี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement : AKFTA) ระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็น FTA ที่ครอบคลุมทั้งการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และประเด็นอื่นๆ จนกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นคู่ค้าและนักลงทุนลำดับที่ 5 ของอาเซียน

“การเลือกจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่มีศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอื่นๆ โดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคอีสาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางและการจัดประชุมครบถ้วน และยังเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว อีกด้วย” นายธวัชชัย กล่าว

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 46.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 135 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2556) และมีมูลค่าการลงทุนระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2556) โดยอาเซียนเป็นแหล่งลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ ประชากรของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี มูลค่าการค้าระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2557 (มกราคม – พฤศจิกายน) มีมูลค่า 12,713.99 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 7 อย่างไรก็ดี มูลค่าการค้าเฉลี่ย 4 ปี (2553 – 2556) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 13,224.71 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.85 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย ปัจจุบัน สาธารณรัฐเกาหลีเป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับสาธารณรัฐเกาหลีมาโดยตลอด สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปเกาหลีใต้ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า ยานยนต์ น้ำมัน สำหรับสินค้านำเข้าหลักจากเกาหลีใต้ ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ขอบคุณข่าวจาก thanonline.com