guideubon

 

กาชาด MOU ม.อุบลฯ เปิดห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่แห่งแรกในจังหวัด

กาชาด-mou-มออุบล-01.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพิธีเปิดห้องรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจัดตั้งเป็นห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่ หรือ Fixed Station เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนในการจัดหาโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้ตามเป้าหมาย มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิรุจ-วิชัยบุญ-01.jpg

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประชากร 1,878,146 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน จึงเป็นที่น่ายินดีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้เปิดดำเนินการรับบริจาคโลหิตภายในจังหวัดอุบลรชรนี เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดหาโลหิตในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รองรับความต้องการบริจาคโลหิตของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเครือข่าย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักการเสียสละ มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งจะทำให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมาย เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-01.jpg

การจัดตั้ง "ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ณ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธนี นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการวางรากฐานแห่ความสำเร็จด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดหาผู้บริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริจาคโลหิต รองรับต่อความต้องการบริจาคโลหิตของประชาชนในพื้นที่และกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดุจใจ-ชัยวานิชศิริ-01.jpg

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีพันธกิจในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามนโยบายหลักว่า "โลหิตทุกยูนิต ต้องได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน" เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ และได้ขยายศักยภาพการจัดหาโลหิตไปยังส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตแบบครบวงจร โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับส่วนกลางเพื่อรองรับและสนับสนุนให้แก่สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธนี รับผิดชอบการจัดหาโลหิตตามเป้าหมาย 23,195 ยูนิตต่อปี และเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตจังหวัดในเครือข่าย 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ร้อยเอ็ด และกาฟ้สินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 55 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อขยายการบริจาคโลหิตให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการวางแผนรองรับผู้บริจาคโลหิต เข้าถึงกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงมีแนวความคิดจัดหาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) จึงเกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่ชาติ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง "ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ณ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปิดรับบริจคโลหิต วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กาชาด-mou-มออุบล-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากในช่วงเดือนกันยายน ปี่พุทธศักรช 2562 จังหวัดอุบลราชธานีเกิดอุทกภัยรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปบริจาคโลหิตที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในหน่วยงานต่างๆ และด้วยพื้นที่ชั้น 3 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่างไม่ได้ใช้งาน จึงมีความยินดีให้ภาคบริการโลหิตแห่ชาติ จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาจึงได้ จัดตั้งเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ หรือ Fixed Station โดยเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคุม 2563 เป็นต้นมา

การจัดกิจกรมรับบริจาคโลหิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการเป็น "ผู้ให้" ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชรานึ่ ทั้งหมด 11 คณะ จำนวนกว่า 13,000 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม และสามารถบริจาคโลหิตได้อย่างยาวนาน ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิต

โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ "ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประสานความร่วมมือกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวางแผนรณรงค์การจัดหาโลหิต และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริจาคโลหิต รวมถึงคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธนี่ทุกคณะ ที่ให้การสนับสนุนรณรงค์เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโหิต เพื่อช่วยสำรองโลหิตให้พอใช้ในภาวะปกติ และภาวะโลหิตขาดแคลน

กาชาด-mou-มออุบล-03.jpg

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้บริจคโลหิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นผู้บริจดประจำทุก 3 เดือน ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ทำให้ได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอจ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ลดภาวะการขาดแคลนโลหิต

กาชาด-mou-มออุบล-04.jpg

กาชาด-mou-มออุบล-05.jpg

กาชาด-mou-มออุบล-06.jpg

กาชาด-mou-มออุบล-07.jpg

กาชาด-mou-มออุบล-08.jpg

กาชาด-mou-มออุบล-09.jpg

กาชาด-mou-มออุบล-10.jpg