guideubon

 

กองทัพอากาศ ปรับปรุงขีดความสามารถ F-5 SUPER TIGRIS

F-5-SUPER-TIGRIS-WING21-UBON-01.jpg

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการรับมอบเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ค ต้นแบบ (ROLL OUT CEREMONY) ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ F-5 SUPER TIGRIS จากผู้แทนบริษัท ELBIS SYSTEM ณ อาคารโรงซ่อมอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี

F-5-SUPER-TIGRIS-WING21-UBON-06.jpg

เนื่องด้วยเครื่องบินขับไล่ในยุคปัจจุบันนั้นมีราคาที่สูงมาก ประกอบกับสถานภาพงบประมาณของกองทัพอากาศที่มีอย่างจำกัด ดังนั้น การปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินที่มีใช้งานอยู่ ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของกองทัพอากาศ ในการดำรงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตามโครงสร้างกำลังรบ

F-5-SUPER-TIGRIS-WING21-UBON-02.jpg

เครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ ที่กองทัพอากาศเล็งเห็นถึงศักยภาพ ที่จะนำมาปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อให้เครื่องบินมีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต กองทัพอากาศจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค หรือ F-5E/F (F-5 SUPER TIGRIS) จำนวน 14 เครื่อง แบ่งออกเป็น ระยะที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง และระยะที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง โดยปรับปรุงขีดความสามารถให้สามารถใช้งานระบบอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกล รวมทั้งติดตั้งระบบ เรดาร์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูล ทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบบอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ และระบบป้องกันทางอากาศของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องคำนึงถึงการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าว หรืออย่างน้อย 15 ปี หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ

F-5-SUPER-TIGRIS-WING21-UBON-03.jpg

นอกจากขีดความสามารถของเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นแล้ว โครงการนี้ ยังดำเนินการบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง โดยใช้บุคลากรของกองทัพอากาศในการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำวิทยาการมาประยุกต์สำหรับการดูแลบำรุงรักษายุทโธปกรณ์สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของกำลังทางอากาศ ระบบอาวุธ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้กองทัพอากาศ มีขีดความสามารถสูงขึ้นในการป้องกันประเทศ และเผชิญภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

F-5-SUPER-TIGRIS-WING21-UBON-04.jpg

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการขณะนี้ เครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ค หรือ F-5F ต้นแบบ ได้ดำเนินการปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ บริษัท ELBIS SYSTEM ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ จึงได้ทำการส่งมอบเครื่องบิน F-5F ต้นแบบดังกล่าวให้กับ กองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบในพิธี

F-5-SUPER-TIGRIS-WING21-UBON-05.jpg