guideubon

 

โครงการนายช่างชวนวิ่ง ได้เงิน 4.5 แสนบาท มอบคณะวิศวะ ม.อุบลฯ

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-06.jpg

วันที่ 17 มีนาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สนับสนุนทุนการศึกษาและการกุศลโครงการ “นายช่างชวนวิ่ง” EN UBU Run 2019 ณ ลานจัดกิจกรรมด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนักวิ่งสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 3,043 คน โดยมี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด ภายใต้การต้อนรับที่อบอุ่น

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-07.jpg

นายวีระวัฒน์ อักษร นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อมอบแก่สาธารณกุศล พร้อมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ได้มีกิจกรรมทางกายภาพและประกอบกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สัมพันธภาพอันดีในครอบครัว และเพื่อเป็นให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-08.jpg

หลังการวอร์มร่างกายก่อนการวิ่งนักวิ่งทุกคนพร้อมกัน ณ บริเวณจุด Start โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงการปล่อยตัว เริ่มจากมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ ฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตรตามลำดับ 

นายวีระวัฒน์ อักษร นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการ “นายช่างชวนวิ่ง” EN UBU Run 2019 ครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้กราบนิมนต์พระปลัดสุรพงษ์ จิตญาโณ รองเจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรมสาขาที่ 52 วัดหนองป่าพง และพระครูสังฆภารพิสิฐ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอดมดแดงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักวิ่งในช่วงปล่อยตัวนักวิ่งทั้งสองประเภทด้วย การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักวิ่งที่เกิดเป้าหมายที่ทางคณะผู้จัดกำหนดไว้

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-09.jpg

โครงการ “นายช่างชวนวิ่ง” EN UBU Run 2019 ครั้งนี้ มีนักวิ่งที่ให้ความสนใจสมัครวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 1,281 คน และฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 1,762 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,043 คน หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำรายได้จากการจัดโครงการมอบให้แก่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบเงิน และมอบโล่รางวัลให้แก่นักวิ่งในประเภทต่าง ๆ ตามลำดับ

นายช่างชวนวิ่ง-วิศวะอุบล-10.jpg

การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ ทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการ“นายช่างชวนวิ่ง” ครั้งต่อไปจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและทุก ๆ ท่านด้วยดีตลอดไป
-----------------------------------
ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว