guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม En Tech Day 2019

En-Tech-Day-2019-UBU-01.jpg

วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด“งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2562” En Tech Day 2019 ภายใต้แนวคิด “พัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให้ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ณ บริเวณจัดงานอาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานคณะกรรรมการอำนวยการ กล่าวรายงาน

En-Tech-Day-2019-UBU-02.jpg

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษา ชุมชนหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในพื้นที่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามแนวนโยบายรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรม เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

กุลเชษฐ์-เพียรทอง-01.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานคณะกรรรมการอำนวยการ กล่าวว่า สำหรับการจัด“งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2562” En Tech Day 2019 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการงานวิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์ การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ของนักศึกษา จำนวน 47 ผลงาน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ จำนวน 22 ทีม การแข่งขันสะพานจำลอง จำนวน 49 ทีม และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 53 ทีม การจัดแสดงผลงานของภาครัฐและเอกชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแสดงผลงานของนักศึกษาและชุมนุมต่างๆ การแข่งขันตอบปัญหา และกิจกรรมสันทนาการอีกมากมายบนเวที สร้างความสนุกสนานประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

En-Tech-Day-2019-UBU-03.jpg

ในปีนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความกรุณานำผลงานมาจัดแสดงภายในงานจำนวนมาก ตลอดจนการเล่นเกม และตอบปัญหาชิงรางวัลภายในงานอีกมากมาย และพิเศษในปีนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดให้ผู้เข้าชมงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาต่างๆ ได้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว