guideubon

 

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จับตาสถานการณ์น้ำท่วมตลอด 24 ชม.

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center :EOC) โดยให้แต่ละหน่วยส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ที่ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเมื่อสถานการณ์รุนแรงต้องปฏิบัติการตลอด 24 ชม.

ศูนย์ปฏิบัติการ EOC ดังกล่าว จะเฝ้าติดติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศ ปริมาณฝนที่ตก รวมถึงปริมาณน้ำในพื้นที่ทั้งในลำน้ำหลักและลำน้ำสาขา เพื่อการแจ้งเตือนและเตรียมพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ยังต้องทำหน้าที่ในการประสานข้อมูลการปฏิบัติงาน การรายงานเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจัดระบบการสื่อสารจากศูนย์จังหวัดไปยังอำเภอและในชุมชนหมู่บ้านให้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ นี้มีหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดเป็นเลขาฯ คณะทำงาน โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป