guideubon

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบล ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-01.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง ได้นำพนักงานและพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2535

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-02.jpg

ในการนี้ มีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาร่วมฝึกซ้อมด้วย ได้แก่ เทศบาลเมืองแจระแม 1669 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ โดยมีไกด์อุบลดอทคอม เป็นสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ 

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-03.jpg

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสฝึกซ้อมฯ ร่วมกัน และได้รับทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วย ส่งผลให้เกิดความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้ง ทุกหน่วยจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมฯ และนำไปปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-04.jpg

การซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุไฟไหม้ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ ทางศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการดับเพลิงในเบื้องต้นตามแผนภายใน จากนั้น ได้แจ้งประสานขอความช่วยเหลือไปยังฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม  สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลฯ 1669 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-20.jpg

ทุกหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ได้เดินทางมาปฏิบัติการดับเพลิง ระดมกำลังเข้ามาให้การช่วยเหลือ และระดมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษาในการดับเพลิง กู้ภัย อพยพ และเยียวยาผู้ประสบภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและสูญหาย

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-21.jpg

ภายหลังการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสร็จสิ้น นายพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน ที่ทำให้การฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-05.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-06.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-07.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-08.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-09.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-10.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-11.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-12.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-13.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-14.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-15.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-16.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-17.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-18.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-19.jpg