guideubon

 

เปิดแอป e-QLands จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ที่อุบลฯ

E-QLands-สำนักงานที่ดิน-อุบล-01.jpg

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง อุบลราชธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

E-QLands-สำนักงานที่ดิน-อุบล-02.jpg

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบกรบริหารจัดกรภาครัฐยึดหลัก ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนในยุค Digital Transformation โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ที่จะทำให้ประชาชนสามารถข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัด ทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน

โดยดีกรมที่ดิน ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 10 สำนักงาน ครอบคลุมโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกว่า 8 แสนแปลง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีปีละกว่า 3 แสนราย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ที่สำนักงาน ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ทุกสาขา และส่วนแยก หรือประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ก็สามารถขอจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว และยังสามารถลดระยะเวลาในการทำนิติกรรม มากกว่า 

E-QLands-สำนักงานที่ดิน-อุบล-03.jpg

นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ยังสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศชาติ ส่งผลต่อระดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ที่ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยกรมที่ดินจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปี 256 จังหวัดหนองคาย เชียงใหม่ สงขลา และในปี 2567 จังหวัดขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

สำหรับประชาซนในขตจังหวัดอุบลราชธานี และกรุงเทพมหานครที่สนใจ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands ก่อนล่วงหน้า 7 วันทำการ โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น e QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Ancroid เลือกรายกร จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน เฉพาะ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุบลราชธานี

โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ DOL Call Center 02-141 5555

E-QLands-สำนักงานที่ดิน-อุบล-04.jpg