guideubon

 

เพิ่มทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร

โดรนเพื่อการเกษตร-01.jpg

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัว ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(Drone)เพื่อการเกษตร ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด

โดรนเพื่อการเกษตร-02.jpg

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศไร้คนขับเพื่อการเกษตร ให้มีความรู้และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับได้ ตลอดจนการให้บริการเกษตรกรและสนับสนุนภาคการเกษตรเพื่อไปพัฒนาการทำเกษตรต่อไปในอนาคต

นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  ผู้ดำเนินการฝึกอบรม เปิดเผยว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประสานความร่วมมือกับทางบริษัท จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมทั้งความรู้และทักษะการเป็นนักบินโดรนเพื่อการเกษตรก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย ส่วนประกอบของโดรน การเปลี่ยนชิ้นส่วน การขนย้าย การใช้เครื่องบังคับ การผสมสารที่ใช้ในการพ่น การปฏิบัติระบบการบินแบบอัตโนมัติ การบำรุงรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 ซึ่งคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเข้าอบรม  จำนวน 27 คน 

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว เป็นการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการทำงานภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และเพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน ลดความเสี่ยงอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

โดรนเพื่อการเกษตร-03.jpg

โดรนเพื่อการเกษตร-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511