guideubon

 

DEPA เปิดสาขาภาคอีสานตอนล่าง เลือกอุบลฯ เป็นแม่ข่ายดูแล 8 จังหวัด

DEPA-Digital-Thailand-Ubon-01.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภาคอีสานตอนล่าง ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวรายงานถึงการตั้งสำนักงาน

DEPA-Digital-Thailand-Ubon-02.jpg

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศ สู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม และสังคม ตลอดจนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อสังคมได้

DEPA-Digital-Thailand-Ubon-04.jpg

นอกจากนี้ ดีป้ายังเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถเปลี่ยนถ่าย และปรับธุรกิจเข้าสู่ยุคที่ดิจิทัล การทำงานจึงต้องมีความคล่องตัว จำเป็นต้องกระจายการให้บริการสู่ภูมิภาค โดยปีนี้ ดีป้าได้เปิดสำนักงานเพิ่ม 4 สาขา ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่าง ที่จังหวัดสงขลา ภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี และภาคอีสานตอนล่าง ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นแม่ข่ายภาคอีสานตอนล่างดูแล 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และสุรินทร์

DEPA-Digital-Thailand-Ubon-05.jpg

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า การดำเนินงานจะเป็นลักษณะ Digital One Stop Service (DOSS) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ SME เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นช่องทางการดำเนินธุรกิจ โดยบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งการพัฒนาการธุรกิจ และการขยายกิจการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร ให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนให้บริการข้อมูลการสนับสนุนให้ SME นำนวัตกรรมดิจิตอลไปประยุกต์ใช้

DEPA-Digital-Thailand-Ubon-07.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีความเหมาะสมในการจัดตั้ง สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนล่าง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนภาคที่ได้รับการส่งเสริม ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล ในด้านเศรษฐกิจจะเห็นว่า จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่สามารถเชื่อมเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลกับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา และเวียดนามได้

DEPA-Digital-Thailand-Ubon-06.jpg

ด้าน นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกยินดีมากที่ดีป้ามาเปิดสำนักงานที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเป้าหมายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นับเป็นโอกาสอันดีที่ดีป้าจะมาช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ ให้เกิดการยอมรับ การตระหนัก การเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับสังคมดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในการเป็น Smart City 

DEPA-Digital-Thailand-Ubon-03.jpg