guideubon

 

3 มหาลัยอีสานใต้ โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา งาน Demo Day

demo-day-2017-ubon-01.jpg

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ (Demo Day)” ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ (Demo Day)” เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนัก ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ และนักลงทุนที่สนใจ

demo-day-2017-ubon-02.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการนำผลงานของนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ (Startup Thailand League) มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง และเพื่อสร้างช่องทางทดสอบตลาดให้กับผลงาน Startup ในพื้นที่ และเพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน และอาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาขั้นสูง สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) โดยมีเป้าหมายก็คือ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน และอาจารย์ สร้างการรับรู้และความตระหนักเกี่ยวกับธุรกิจ Startup มากยิ่งขึ้นในเขตพื้นที่อุดมศึกษา 

ชวลิต-ถิ่นวงศ์พิทักษ์-02.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ และวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior : NEW) และกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเติบโตของอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศ ในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ

ทั้งนี้ การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นนั้นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม แต่ส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษา จะเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแต่ขาดความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจ การออกแบบ และการตลาด ตลอดจนขาดความชำนาญในการทำธุรกรรมต่างๆ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยการจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมและสตาร์ทอัพขึ้นมา โดยการนำเอาผลงานที่ผ่านการประกวด Startup Thailand League 2017 ระดับประเทศ ทั้งหมดจำนวน 39 ทีม มาจัดแสดงให้เห็นว่า อุทยานวิทยาศาสตร์มีศักยภาพอย่างมากในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม และส่งเสริมการต่อยอดแนวคิดนวัตกรรม ให้พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และเป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจยุคใหม่ในภูมิภาคต่อไปได้อย่างแน่นอน

demo-day-2017-ubon-03.jpg

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบรางวัลเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ทีมนักศึกษาที่ผ่านการแข่งขัน Startup Thailand League 2017 ระดับประเทศ ทีมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 20 ทีม ทีมละ 100,000.- บาท ประกอบด้วยทีม Crickness, AA, Waste to Value, SCM, Future Perfect, Pet Hotel, Fuber, JNB, MEDINEY, Fix Tract, Tiny booking, SAVING CONTROl, Smart think control, UMR Maker, SUB SUB, Fire breathing, Laila Tech, Stick Drone, ปิ่นโตอาม่า และทีมดำดง ดึงดาว ดึ๋งดั๋ง

demo-day-2017-ubon-04.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมอบรางวัลเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ทีมนักศึกษาที่ผ่านการแข่งขัน Startup Thailand League 2017 ระดับประเทศ ทีมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 9 ทีม ทีมละ 100,000.- บาท ประกอบด้วยทีม Relax Deli, JOB PT, Colorful, M2, Easy Move, Together, Miracle, Food 4 U และทีม อีซี่ อีซี่

demo-day-2017-ubon-05.jpg

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมอบรางวัลเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ทีมนักศึกษาที่ผ่านการแข่งขัน Startup Thailand League 2017 ระดับประเทศ ทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 ทีม ทีมละ 100,000.- บาท ประกอบด้วยทีม Wash’s Easy, The Smart UPS, Why, UAVA, Tadum, Start, Eat Land, Am Gift, Everace และ ทีม ปันกัน

demo-day-2017-ubon-06.jpg

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ ตินติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานและร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511