guideubon

 

ถ้วย cup graft ม.อุบลฯ ชนะเลิศ Smart Natural Rubber Hackathon

cup-graft-01.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ทีม Rubber UBU Gen14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท จากการนำเสนอผลงานแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์ “ถ้วย cup graft ถ้วยรองรับน้ำยางสด ทำให้ ยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพ” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทีมที่เคยผ่านรอบคัดเลือกให้ได้รับเงินสนับสนุนสำหรับพัฒนาต้นแบบ 100,000 บาท และได้นำเสนอผลงานแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์ในงาน DEMO DAY ภายใต้โครงการ Smart Natural Rubber Hackathon จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

cup-graft-02.jpg

สมาชิกในทีม Rubber UBU Gen14 ประกอบด้วย
- นายณรงค์เดช ดาผา
- นายธนากร รูปสี
- นายอมรศักดิ์ สืบสิน
- นางสาวชไมพร สุริยา และ
- นางสาวสกุลทิพย์ อยู่สอน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักคิดและนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันระดมไอเดีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี กระบวนการ ดิจิทัลในการปรับปรุงระบบการส่งเสริม และการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปยางพาราต่างๆ ลดการใช้แรงงานและพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนำไปทดลองและต่อยอดงานของการยางแห่งประเทศไทยได้

โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพาราเป็นอย่างดี ร่วมพิจารณาตัดสิน และให้คำแนะนำแก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันใน นำทีมโดย ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกูล ประธานกรรมการบริหารงานวิจัย การยางแห่งประเทศไทย ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ดร.วิญญู โครมกระโทก หัวหน้ากองวิจัยเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมินทร์ เณรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ 

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ P-SEDA

cup-graft-03.jpg

cup-graft-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511