guideubon

 

อุบลฯ ขอตั้งงบเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ covid ระลอก 3 วงเงิน 710 ล้าน

เงินกู้ฟื้นฟูโควิด-710ล้าน-01.jpg

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภศิษย์. กอเจริญยศ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น ณ ห้องประชุมพรหมราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ ในการขับเคลื่อนดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 710 ล้านบาท

เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการในการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิดระลอก 3 ซึ่งประกอบไปด้วย ประชาชนเครือข่าย ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้มีอาชีพต่างๆเช่น อาชีพศิลปิน หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน

โดยมีเป้าหมาย เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย
- ส่วนราชการในจังหวัดร้อยละ 40 วงเงิน 284 ล้านบาท
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 30 วงเงิน 213 ล้านบาท และ
- ภาคประชาชนเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้สูงอายุร้อยละ 30 วงเงิน 213 ล้านบาท

นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่สำรองเพื่อขับเคลื่อนสร้างอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้ มีงานทำ การเสริมสร้างฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากและให้เกษตรกรมีความมั่นคงในด้านอาหาร อีก 200 ล้านบาท เพื่อขอรับสนับสนุนจากงบเงินกู้ของรัฐบาลต่อไป

ซึ่งคาดว่า หากได้รับพิจารณา จะต้องดำเนินการโครงการดังกล่าว ภายในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและให้เกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพมีรายได้มีงานทำต่อไป

เงินกู้ฟื้นฟูโควิด-710ล้าน-02.jpg