guideubon

 

อุบลฯ ยกระดับควบคุม COVID-19 ปิดพื้นที่เสี่ยงระบาดชั่วคราว

COVID-19-ปิดพื้นที่เสี่ยง-01.jpg

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดมาตรการให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกขน ทุกแห่ง และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

มาตรการเพื่อป้องกันและกักกันการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานึ

ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญและเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปประเทศซึ่งมีการระบาดต่อเนื่อง ผู้ใดฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34 (6) มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดอุบลราชธานี

1. ปิดสถานที่ที่มีการระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด ชัดราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประกอบด้วย
- สนามกีฬา หรือสถานที่การจัดการแข่งขันกีฬา
- สนามมวย
- สถานที่เล่นพนันชนไก่
- สถานที่เล่นพนันกัดปลา
- สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกันกับสถานประกอบกิจการดังกล่าว
- ตลาดนัด ถนนคนเดิน

2. ปิดชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย
- ผับ
- สถานบันเทิง
- สถานบริการ
- สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ
- นวดแผนโบราณ
- โรงมหรสพ
- ร้าน Fitness
- ร้านเกมส์

ผู้ใดฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 35 (1) มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ให้ดำเนินการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใชับริการในแต่ละช่วงเวลา การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน โดยการใช้หน้ากากผ้า การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ในสถานที่ต่อไปนี้
- สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงแรม ร้านค้า ร้นอาหาร ศาสนสถาน
- การจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญ
- การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ

ผู้ใดฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 34 (4) มีโทษจำคุก ไม่กิน 1 ปี หรือปรับไม่กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. งดการเรียนการสอนของมหาวิหยาลัย โรงเรียน สถานกวดวิชา ทุกแห่ง หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย หรือมีการแจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางราชการ

ผู้ใดฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศๆ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 35 (1) มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ ค่ายหหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย รวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ผู้ใดฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 34 (6) มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท