guideubon

 

ปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ควบคุม COVID-19

COVID-19-ปิดจุดผ่อนปรน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 10 อำเภอ ระยะทาง 428 กิโลเมตร โดยติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 9 อำเภอ มีจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าการท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง และติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 2 อำเภอ ระยะทาง 67 กิโลเมตร มีจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า จำนวน 1 แห่ง

เพื่อให้การควบคุมภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 (Coronavirus 2019 : COVID-19) ไม่ให้ติดต่อลุกลามเป็นการระบาดใหญ่ และยุดิลงโดยเร็ว จังหวัดอุบลราชธานีจึงประกาศระงับการเปิด -ปิด จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยวและช่องทางอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่ลาย  ดังนี้

ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1. จุดผ่อนปรนการค้าหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ (หลังเก่า) อำเภอเขมราฐ ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านท่าปะชุม เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต

2. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสองคอน หมู่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านหนองแสง บ้านดอนหมากเดื่อ เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน

3. จุดผ่อนปรนก้รค้าบ้านด่านเก่า หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำภอโซเจียม ตรงข้ามบ้านสิงสัมพัน เมืองชะนะสมบูน แขวงจำปาสัก

4. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านคันท่าเกวียน หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ตรงข้ามบ้านคันทุงไซ เมืองคงเชโดน แขวงสาละวัน

5. จุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู บ้านหนองแสง หมู่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณทริก ตรงข้ามช่องตาอู บ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก

ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา

1. จุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า บ้านอานม้า หมู่ 9 ตำบลโซง อำภอน้ำยืน ตรงข้ามบ้านอานแซะ อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร