guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านสอนฟรี! อุปกรณ์ต้าน COVID-19

COVID-19-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ประเทศไทยและทั่วโลกได้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคCO-VID 19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค CO-VID 19

COVID-19-อาชีวะอุบล-02.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เฝ้าระวังและตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะภารกิจที่สถานศึกษาจะให้บริการแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าวไปได้ จึงได้รวมพลังคณะครู บุคลากรในสถานศึกษา นำโดยสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เปิดสอนอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ที่สนใจอยากมีอาชีพเสริม และจัดทำผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เองในครัวเรือน เพื่อความประหยัดและลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยประชาชนทั่วไป จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตรการจัดทำหน้ากากอนามัย และ
- หลักสูตรการจัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค CO-VID 19 ได้แก่ น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจานและน้ำยาถูพื้น 

ทั้งนี้ สถานศึกษากำหนดจัดอบรม 2 ระยะ คือ ในวันที่ 12-13 มีนาคม และวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มีนาคม 2563 นี้

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ขอให้นำเสานำบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 1 ฉบับ โดยสามารถลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ฟรี!! ในทุกวันและเวลาที่เปิดสอน

สถานศึกษาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ จำนวนจำกัดเพียง หลักสูตรละ 50 คน หรือวันละ 100 คนเท่านั้น เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถนำผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจาก ได้แก่ หน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจานและน้ำยาถูพื้น ที่เป็นผลงานจากการเรียน นำกลับบ้านไปใช้ในครัวเรือนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

COVID-19-อาชีวะอุบล-03.jpg

นอกจากนี้ หากมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือสถานประกอบการใดสนใจที่จะฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรดังกล่าว ให้กับบุคลากรในหน่วยงานตน ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีก็พร้อมและยินดีที่จะให้บริการ จัดส่งครูวิทยากรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในทุกหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์เข้ามา

COVID-19-อาชีวะอุบล-04.jpg

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-254654 หรือที่ นางสาวกรกช สีขาว เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์081-4704515 ในวันและเวลาราชการ