guideubon

 

อุบลฯ เตรียมพื้นที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ บ้านยางน้อย เฝ้าสังเกตอาการ COVID-19

COVID-19-ราชภัฏอุบล-บ้านยางน้อย-01.jpg

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี กรณีแรงงานไทยกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้เตรียมการป้องกันและควบคุมโรค COVID – 19 สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยได้วางมาตรการคัดกรองและแยกบุคคลที่กลุ่มเสี่ยงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่เดินทางกลับถึงอุบลราชธานี ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางกลับมาพักอยู่ที่บ้านแล้ว โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่สุด คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เร่งสำรวจบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้รับทราบถึงระบบการคัดกรองบุคคลและมาตรการในการดูแลตนเองที่บ้าน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามเฝ้าดูอาการและรายงานผลตลอด 14 วัน

สำหรับกลุ่มที่เดินทางกลับมาถึงอุบลราชธานีหลังวันที่ 8 มีนาคม 2563 ทางจังหวัดจะดำเนินตามมาตรการคัดกรองและควบคุมโรคอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยได้จัดเตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน เป็นสถานที่พักพิง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการของผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการสถานที่ จัดเตรียมที่พักให้เป็นตามมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี และจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่จะอาศัยในศูนย์พักพิงตลอดทั้ง 14 วัน

COVID-19-ราชภัฏอุบล-บ้านยางน้อย-02.jpg

COVID-19-ราชภัฏอุบล-บ้านยางน้อย-03.jpg

COVID-19-ราชภัฏอุบล-บ้านยางน้อย-04.jpg

COVID-19-ราชภัฏอุบล-บ้านยางน้อย-05.jpg