guideubon

 

อุบลฯ เตรียมพร้อม ซ้อมแผนป้องกันรับมือ COVID-19 หากระบาดในพื้นที่

COVID-19-ซ้อมแผนรับมือ-01.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพรหมเทพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกซักซ้อมแผนตอบโต้ ภาวะ ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระบาดในพื้่นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งในประเทศไทย พบเสียชีวิตแล้ว 1 ราย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ยกระดับการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยสงสัยจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรค ในการนี้จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ( PUI ) จำนวน 42 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 41 ราย รอผลตรวจ 1 ราย ผู้ป่วยหายและกลับบ้านแล้ว 39 ราย กำลังรักษา 3 ราย (ไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรง)

นอกจากนี้ มีผู้เดินทางกลับมาจากประเทศพื้นที่ระบาด 171 ราย ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง (Home quarantine) 14 วัน จำนวน 130 ราย อาการปกติ อีก 41 ราย ครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วันแล้ว อาการปกติ ไปทำงานตามปกติแล้ว

อย่างไรก็ตาม จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดพื้นที่ ชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศ เพื่อนบ้าน ทั้ง สปป.ลาว และกัมพูชา หากมีรายงานโรคในประเทศใดประเทศหนึ่ง จะมีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้

COVID-19-ซ้อมแผนรับมือ-03.jpg

ในการซักซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 ขึ้น มีการจำลองสถานการณ์ ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เพื่อทบทวนบทบาทความรู้ และทักษะ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง และ ป้องกัน โรคให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการซักซ้อมประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล ในจังหวัดทั้งภาครัฐ และเอกชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ จำนวน 75 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

COVID-19-ซ้อมแผนรับมือ-02.jpg

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถที่จะรอบรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยได้ 75 เตียง หากมีผู้ป่วยมากกว่า 75 เตียง ต้องเปิดโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้เตรียมไว้หลายแห่ง เช่น พื้นที่ของค่ายทหาร บางส่วนของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หรือตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลกองบิน โรงพยาบาลศูนย์อนามัยแม่และเด็ก หรือโรงพยาบาลที่มีผู้ใช้บริการไม่มาก ซึ่งทุกแห่งอยู่ระหว่างการพิจารณา