guideubon

 

มาตรการควบคุมโรงเรียน ห้างฯ ร้านอาหาร ฯลฯ ป้องกัน COVID-19

ควบคุมห้าง-ร้านอาหาร-โรงเรียน-01.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายสฤษติ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับ โรงเรียน ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศอันอาจกระทบต่อประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่รุนแรงจนไม่อาจวางใจได้

ผู้ว่าราชการจังหวัตอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 29451/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ที่ สำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไซ เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้

- โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ไต้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านใด้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

- สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

ข้อ 2. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

- การจัตกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) พื้นที่ทราบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

- การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบคน แต่ไม่เกินห้าร้อยคน ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) พื้นที่ พิจารณาอนุญาตและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

- การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันตั้งแต่ห้าร้อยหนึ่งคนขึ้นไป ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุบลราชธานี (ศปก.จ.อบ.) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป

ควบคุมห้าง-ร้านอาหาร-โรงเรียน-02.jpg
ควบคุมห้าง-ร้านอาหาร-โรงเรียน-03.jpg