guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ สอนอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่ายยุค covid 19

สบู่น้ำซาวข้าว-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0 ) ในระหว่างวันที่  1-2 สิงหาคม 2563 โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น จำนวน 500 คน

โครงการดังกล่าว ได้แก่ การฝึกอบรมจัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างมือ ล้ำยาล้างจาน และน้ำยาถูพื้นพร้อมผลิตภัณฑ์สบู่ทำความสะอาด ชื่อว่า “สบู่น้ำซาวข้าว”  โดยวิทยากรฝึกอบรม ประกอบด้วย  ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง  นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก  นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ และนายภูมิกมล พลอำนวย ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากผ้า ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับผู้เข้ารับการอบรมไว้ใช้เองในครัวเรือน โดยวิทยากรครูจากแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ได้แก่ นางพัชรียา ผิวเงิน  นางอรสา แถบเกิด นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและขยายผลต่อไปยังครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่นต่อไป

สบู่น้ำซาวข้าว-อาชีวะอุบล-02.jpg

สบู่น้ำซาวข้าว-อาชีวะอุบล-03.jpg

สบู่น้ำซาวข้าว-อาชีวะอุบล-04.jpg