guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านสอนอาชีพระยะสั้น ฟรี!! สู้พิษเศรษฐกิจ COVID-19

อาชีวะอุบล-สอนอาชีพระยะสั้น-01.jpg

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่มีงานทำ และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากวิกฤติเศรษฐกิจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด  เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อาชีวะอุบล-สอนอาชีพระยะสั้น-02.jpg

โดยให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ก่อนที่จะออกไปทำงานตามความต้องการของสถานประกอบการในอนาคต

ทั้งนี้ สถานศึกษากำหนดจัดอบรมตามยุทธศาสตร์การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยสาระการเรียนรู้ที่ทันเหตุการณ์ ตอบโจทย์การมีงานทำในยุคไทยแลนด์  4.0  โดยนำคณะครูในแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์  จำนวน 30 ชั่วโมง

ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้และดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่สนใจ โดยกำหนดอบรมในระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 นี้

อาชีวะอุบล-สอนอาชีพระยะสั้น-03.jpg

อาชีวะอุบล-สอนอาชีพระยะสั้น-04.jpg

อาชีวะอุบล-สอนอาชีพระยะสั้น-05.jpg