guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ ออกคำสั่งตั้งจุดตรวจคัดกรอง ป้องกัน COVID-19

COVID-19-จุดคัดกรอง24-01.jpg

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

ตามที่ จังหวัตอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในเขตจังหวัดอุบลราชธานีทุกช่องทางต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและกักกันตัว ตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนต อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ให้บุคคลที่เดินทางมาจากนอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายหรือพื้นที่ที่พบผู้ป่วยเป็นโรคโควิด 19 ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก หรือบุคคลที่เดินทางมาจากที่ใดในราชอาณาจักรที่มีประวัติเดินทางหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างรุนแรง เมื่อเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD - 19) และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด

COVID-19-จุดคัดกรอง24-04.jpg

ล่าสุด วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในคำสั่งที่ 20883/2563 กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID - 19) ขึ้นใหม่ ดังนี้

1. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. จุตตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
3. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี
4. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ
5. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ หน้าปั๊ม ปตท.ชนะชัย ถนนอุบลฯ-ตระการฯ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี

6. จุตตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สามแยกบ้านหนองผือ ถนนหมายเลข 2038 กม.ที่ 63 อำเภอเขมราฐ
7. จุดครวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ หน้า สภ.กุดข้าวปุ้น ถนนหมายเลข 2183 กม.ที่ 1 อำเภอกุดข้าวปุ้น
8. จุดตรวจดัดกรอง ตั้งอยู่ ณ หน้า สภ.ม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
9. จุดตรวจศัดกรอง ตั้งอยู่ ณ ตู้ยามเทพประสิทธิ์ หน้าตลาด อำเภอเขื่องใน

10. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ ตู้ยามห้วยขะยุง กม.ที่ 313-314 อำเภอวารินชำราบ 
11. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ ผู้ยามบ้านแคน อำเภอสำโรง
12. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สี่แยกบ้านนาไฮ กม.ที่ 10 อำเภอตระการพืชผล
13. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ บ้านโนนทอง ตำบลทุ่งเทิง กมที่ 32 อำเภอเดชอุดม
14. จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ บ้านโนนแสงเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น

ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาห หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

COVID-19-จุดคัดกรอง14-01.jpg
COVID-19-จุดคัดกรอง14-02.jpg