guideubon

 

ร่วมให้กำลังใจและส่งตัวผู้ป่วย COVID -19 กลับบ้าน

COVID-19-คนสุดท้าย-กลับบ้าน-01.jpg

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสิ้นจำนวน 15 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 15 ราย ได้รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และวันนี้อนุญาตให้กลับบ้านอีก 2 ราย คงเหลืออยู่ที่ ศูนย์พักสังเกตอาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ วิทยาเขตบ้านยางน้อย เพียง 1 รายเท่านั้น

COVID-19-คนสุดท้าย-กลับบ้าน-03.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของจังหวัดอุบลราชธานี  การให้การสนับสนุนทุกด้าน ทั้งในด้านงบประมาณ เครื่องมือ เจลแอลกอฮอล์ อาหาร ที่สำคัญก็คือ กำลังใจที่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ  ซึ่งทำให้จังหวัดอุบลราชธานีสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ได้เป็นอย่างดี  

สำหรับรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. มีผู้ป่วยยืนยัน 15 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

- รักษาจนอาการปกติ และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 14 ราย
- ให้กลับบ้าน 14 ราย เพื่อแยกตัวเองจากผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยต่อจนครบ 30 วัน
- ยังอยู่ในศูนย์พักฟื้นๆ (Local Isolation) บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 1 ราย

จำแนกกลุ่มผู้ป่วย 15 ราย ได้ดังนี้

1. ผู้เข้าไปสนามมวยในเขต กทม. 5 ราย และแพร่เชื้อให้ภรรยา 2 ราย รวมเป็น 7 ราย
2. ผู้เดินทางจากประเทศอังกฤษ 2 ราย
3. พนักงานบริการ จากตลาดปอยเปต จ.สระแก้ว 1 ราย
4. พนักงานร้านจำหน่ายสุรา (ผับ) ใน กทม. 1 ราย
5. คนขับรถแท็กซี่ในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย
6. หญิงอาชีพนวดแผไทย จากหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต 1 ราย และแพร่เชื้อให้บุตรสาว 1 ราย รวม 2 ราย
7. พนักงานร้านกาแฟ ใน กทม. 1 ราย

COVID-19-คนสุดท้าย-กลับบ้าน-02.jpg