guideubon

 

อุบลฯ ออกมาตรการต้าน COVID-19 สำหรับร้านอาหาร

COVID-19-ร้านอาหาร-01.jpg

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกประกาศจังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนั้น เพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวมีความเข้าใจตรงกัน และเจ้าของสถานที่ ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ปฏิบัติตามไต้อย่งถูกต้อง และเป็นการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD 19) ของจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี จึงออกประกาศเพิ่มเติม กล่าวคือ สำหรับร้านอาหาร โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา ร้านอาหารในโรงแรม ร้านข้าวต้ม รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ขอความร่วมมือ ให้เน้นการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้าน หรือที่อื่นๆ เป็นหลัก (Take Away) แต่หากผู้บรีโภคต้องการรับประทานอาหารทีร้าน ให้จัดโต๊ะอาหารห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวต และให้ปิดบริการไม่เกินเวลา 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563