guideubon

 

สปป.ลาว ปิดด่านประเพณี ยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ป้องกัน COVID-19

COVID-19-ลาว-ยกเลิกวีซ่า-01.jpg

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สถานเอกอัคราชฑูต ณ เวียงจันทน์ ออกประกาศ เรื่อง มาตรการการเข้ามืองของ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)  ดังนี้

1. รัฐบาล สปป.ลาว สั่งปิดด่านประเพณีและด่านท้องถิ่นทั้งหมด (หรือที่ทางการไทยเรียกว่า "จุดผ่อนปรน") รวมทั้งทางด้านประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 20 เมษายน 2563

สำหรับด่านสากล (หรือที่ทางการไทยเรียกว่า "จุดผ่านแดนถาวร") ยังเปิดให้บริการต่อไป โดยได้เพิ่มมาตรการคัดกรองการข้ามแดนของบุคคล ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามตรวจสอบช่วงเวลาการเปิด-ปิดด่านสากลแต่ละด่านก่อนเดินทางด้วย

2. ยกเลิกการตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) ที่ด่านทุกประเภท รวมทั้ง E-Vsa และยกเลิกการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของทุกประเทศ โดยจะตำเนินมาตรการนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2563

COVID-19-ลาว-ยกเลิกวีซ่า-02.jpg

3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดน และบัตรผ่านแดนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2563

4. สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) สำหรับเข้า-ออก สปป.ลาว แล้ว ในการเดินทางเข้า สปป.ลาว จะต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันว่าปลอดโรคโควิด-19 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติการเดินทางย้อนหลัง 14 วันด้วย

ยกเว้น ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ดังนี้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพดังกล่าว

4.1 จังหวัดที่มีชายแตนติดกับ สปป.ลาว และมีกรณีติดโรคฯ ไม่เกิน 3 ราย

4.2 จังหวัดที่ไม่มีชายแดนติดกับลาว และมีกรณีติดโรคฯ ไม่เกิน 10 ราย

5. สำหรับประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นวีซ่า (รวมถึงไทย) ให้ยกเลิกสิทธิการยกเว้นวีซ่าดังกล่าวเป็นการชั่วคราว การเดินทางเข้า สปป.ลาว ต้องไต้รับการตรวจลงตรา (ขอวี่ซ่าที่ สอท.ลาว/กรุงเทพฯ หรือ สกญ.ลาว/ขอนแก่น) ก่อนทุกกรณี ทั้งนี้ จนกว่ารัฐบาล สปป.ลาวจะประกาศข้อกำหนดเป็นอื่น

6. ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาตของโรคโควิด-19 รวมทั้งบุคคลที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติการจำกัดตนเองอยู่บริเวณที่พักของตนอย่างน้อย 14 วัน กรณีมีอาการไขให้ติดต่อหาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโตยด่วน 

COVID-19-ลาว-ยกเลิกวีซ่า-03.jpg

7. อนึ่ง เรื่องรถขนส่งสินค้าจากประเทศไทย มายัง สปป.ลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังประสานกับทางการลาว ขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของฝ่ายลาว และจะได้ประกาศให้ทราบในโอกาสแรก

8. โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการลาว อาจปรับเปลี่ยนมาตรการข้างต้นตามสถานการณ์ ดังนั้น ขอความร่วมมือผู้ที่มีแผนจะดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว โปรดตรวจสอบสถานะล่าสุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการลาว และโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางกาลาวอย่างเคร่งครัด หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลชฉุกเฉินของหน่วยราชการไทยใน สปป.ลาว ดังนี้

8.1 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน +856 20 55 512 228

8.2 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะชต +856 20 95 208 537

COVID-19-ลาว-ยกเลิกวีซ่า-04.jpg

COVID-19-ลาว-ยกเลิกวีซ่า-05.jpg

ติดต่อสอบถามด่านตรวจคนเข้าเมือง โทร. 045-366000  

COVID-19-ลาว-ยกเลิกวีซ่า-07.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ด่านศุลกากรช่องเม็ก
โทร. 082 881 3375