guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ ออกมาตรการ งด-เลื่อน เดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19

COVID-19-UBRU-01.jpg

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดื่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรด COVID-19 เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยง และเพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังนี้

มหาวิทยาลัยกำหนดให้ประเทศหรือพื้นที่ต่อไปนี้ เป็นประเทศหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรด COVID-19

1 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
2 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
3 สาธารณรัฐประชาชนจีน
4 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
5 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6 ญี่ปุ่น
7 มาเลเซีย
8 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
9 สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรืออาจารย์แลกเปลี่ยนภายใต้การบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติราชการหรือลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรด COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดไว้ ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563

กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ไปปฏิบัติราชการ หรือลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวอยู่ก่อนวันประกาศนี้ ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรืออาจารย์แลกเปลี่ยนภายใต้การบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย งดหรือเลื่อน การเดินทางออกไปให้พ้นระะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอื่นของมหาวิทยาลัย

กรณีมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวได้ ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรืออาจารย์แลกเปลี่ยนภายใต้การบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย แจ้งเหตุผลและความจำเป็นนั้นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรืออาจารย์แลกเปลี่ยนภายใต้การบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรด COVID-19 และกลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติราชการหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรด COVD-19 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ของรัฐในวาระแรกที่กระทำได้ทันที แล้วรายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับเทียบเท่าคณบดีที่ตนสักัด การละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานฝฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชา

กรณีการดำเนินการตามข้างต้น หากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรด COVID-19 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับเทียบเท่าคณบดีของบุคคลนั้น พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติหรือเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทยตามมาตรฐานการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา

กรณีการสั่งให้บุคคลงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าดูอาการ อาจารย์ประจำวิชาหรือผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณี อาจมอบหมายงานให้บุคคลผู้นั้นปฏิบัติในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการนั้นก็ได้

นอกจากนี้ ให้คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรือการดำเนินงานใดๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 ออกไปก่อน

 COVID-19-UBRU-02.jpg

COVID-19-UBRU-03.jpg