guideubon

 

อุบลไบโอ เร่งผลิตแอลกอฮอล์ 4 พันลิตร มอบจังหวัดฯ สู้ COVID-19

COVID-19-อุบลไบโอ-4Lit.jpg

วันที่ 18 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง จึงทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมีปัญหาขาดตลาด

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดข้างเคียง ได้นำมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์เกรดอุตสาหกรรม 75% โดยทางบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 200,000 บาท เพื่อนำไปกระจายให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี ที่จำเป็นต้องการใช้เร่งด่วน เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ

หน่วยงานที่ต้องการขอรับสามารถติดต่อได้ที่ ร.ต.เรวัฒน์ สุนทรสถาพร หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 045 344 635 – 7 / 081 579 9375

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับให้กรอกเอกสารตามระเบียบแบบฟอร์มของทางสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดอุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 045 245 211

COVID-19-อุบลไบโอ-06.jpg

COVID-19-อุบลไบโอ-07.jpg

COVID-19-อุบลไบโอ-02.jpg

COVID-19-อุบลไบโอ-03.jpg

COVID-19-อุบลไบโอ-04.jpg

COVID-19-อุบลไบโอ-05.jpg