guideubon

 

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

COVID-19-pea-10ล้าน-01.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2563 ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ในโครงการ “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมอบให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุบลราชธานี

COVID-19-pea-10ล้าน-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นผู้แทนรับมอบส่งต่อให้นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี พร้อมกล่าวขอบคุณ PEA ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ และจะนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตามวัตถุประสงค์ของ PEA ต่อไป ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลการทางการแพทย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท

อีกทั้ง เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งโครงการดังกล่าว ครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

COVID-19-pea-10ล้าน-03.jpg

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี...