guideubon

 

ป้องกัน COVID-19 แพร่ระบาท ให้ปิดโรงแรมในอุบลฯ 14-30 เม.ย.63

COVID-19-ปิดโรงแรม-01.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) ให้ปิดโรงแรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทุกประเภท หากโรงแรมมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนจะมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะออกจากห้องพักจนหมดแล้วให้ปิดทันที่ โดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก ตั้งแต่วันที่ 14-30 เมษายน พ.ศ.2563

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก และจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า มีบุคคลที่มาจากต่างประเทศและนอกเขตจังหวัด ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี้ จึงต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และออกคำสั่งไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว ได้แก่ โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท

กรณีโรงแรมมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนจะมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักที่จองไว้ออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันที โตยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก และเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองโรค ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพัก พร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพักให้อำเภอทราบ หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่จะต้องฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 (COVD - 19) จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ

เว้นแต่โรงแรมที่ประสงค์จะดำเนินกิจการตามความจำเป็น ให้จัดทำแผนการปฏิบัติพร้อมมาตรการฝาระวังการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วเสนอผ่านนายอำเภอพื้นที่ เพื่อเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีอนุญาตก่อน จึงให้เปิดดำนินกิจการตามแผนได้

COVID-19-ปิดโรงแรม-02.jpg

COVID-19-ปิดโรงแรม-03.jpg

ข้อ 2 โรงแรมที่ได้รับยกเว้นให้เปิดบริการได้ตามข้อ 1 จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

(1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และกำจัดชะมูลฝอยทุกวัน
(2) ให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าพักสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
(3) ให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำในห้องพักทุกห้อง ตลอดระยะเวลาที่มีผู้เข้าพัก
(4) ให้มีการวัดไช้และสำหรับบุคคลทั่วไปทุกคนก่อนเข้าภายในอาคารโรงแรม
(5) ให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเช้าอาคารโรงแรม ห้องน้ำ และจุดให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ
(6) ให้เจ้าหน้าที่โรงแรมเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
(7) ห้ามมิให้มีการชุมนุมกันในโรงแรมเกินกว่า 2 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563