guideubon

 

สถานการณ์ COVID-19 อุบลฯ ยังไม่มีผู้ป่วย

COVID-19-อุบล-ยังไม่มีผู้ป่วย-01.jpg 

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 25 วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1. สถานการณ์ทั่วโลกและประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายงานจำนวนผู้ปวยทั่โลก 128,968 ราย เสียชีวิต 4,729 ราย เป็นผู้ปวยพบใน 124 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ ส่วนประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 70 ราย หายแล้ว 35 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีอาการรุนแรง 1 ราย และจากการเฝ้าระวังทั่วประเทศ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) 5,327 ราย อาการหายและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 3,785 ราย (ข้อมูลจากเว๊ปไซต์ กรมควบคุมโรค วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น.)

2. สถานการณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.63 เวลา 20.00 น.
ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน

พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 51 ราย
- ผลตรวจไม่พบเชื้อ 49 ราย รอผล 2 ราย
- หายกลับบ้านแล้ว 48 ราย ยังรักษา 3 ราย
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 
ครบกำหนดฯ 14 วัน 5 ราย ไปทำงานตามปกติแล้ว 

ผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่ระบาด 360 คน
- Home quarantine 14 วัน 360 คน อาการปกติ
- ครบกำหนดฯ 14 วัน จำนวน 172 คน ไปทำงานตามปกติ 
- อยู่ระหว่างการกักกันที่บ้าน 188 คน

COVID-19-สังเกตุอาการ-04.jpg

COVID-19-สังเกตุอาการ-03.jpg

ตรวจคัดกรอง 194,836 คน ยังไม่พบผู้ป่วย PUI
** PUI หมายถึง มีไข้ 37.5 C ขึ้นไป (หรือประวัติมีไข้) ร่วมกับ 1 อาการ ได้แก่ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบ