guideubon

 

ป้องกัน COVID-19 อุบลฯ สั่งปิดห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ฯลฯ

COVID-19-ปิดห้าง-02.jpg

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างค้าปลีก โมเดิร์นเทรด หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคาร ฯลฯ

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก และจังหวัดอุบลราชธานีพบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในหลายอำเภอ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างค้าปลีก โมเดิร์นเทรด หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคาร หรือบริเวณเดียวกันเป็นการชั่วคราว

เว้นแต่ ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) สถาบันการเงิน ธนาคาร ชูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสาร ร้านขายยา ร้านวัสดุก่อสร้าง หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ข้อ 2 สถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วนตามข้อ 1 จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

(1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
(3) ให้บุคคลตาม (2) ลงมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(4) ให้บุคคลตาม (2) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝ่อยละอองน้ำลาย
(5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 

COVID-19-ปิดห้าง-04.jpg