guideubon

 

อุบลราชธานี ประกาศปิดด่านชายแดนช่องเม็ก ตั้งแต่ 23 มี.ค.63

ปิดด่านชายแดนช่องเม็ก-01.jpg

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่ง ระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนทางการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพระลาน อำเอนาตาล ไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus Disease : covid -19) พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่แพร่ระบาตไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคฯ จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรซ่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

2. ระงับการเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ

3. สำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ปิดด่านชายแดนช่องเม็ก-02.jpg

ปิดด่านชายแดนช่องเม็ก-03.jpg