guideubon

 

อุบลฯ ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน

COVID-19-9apr-01.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 21.30 น. 

ผู้ป่วยยืนยัน 15 ราย
- ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
- ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- รักษาจนอาการปกติ และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 12 ราย
- ให้กลับบ้าน 8 ราย เพื่อแยกตัวเองจากผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยต่อจนครบ 30 วัน
- ยังอยู่ในศูนย์พักฟื้นฯ (Local Isolation) บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 4 ราย
- ยังรักษาในโรงพยาบาล 3 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ได้รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

จำแนกกลุ่มผู้ป่วย 15 ราย ได้ดังนี้
1. ผู้เข้าไปสนามมวยในเขต กกม 5 ราย และแพร่เชื้อให้กรยา 2 ราย รวมเป็น 7 ราย
2. ผู้เดินทางจากประเทศอังกฤษ 2 ราย
3. พนักงานบริการ จากตลาดปอยเปต จ.สระแก้ว 1 ราย
4. พนักงานร้านจำหน่ายสุรา (ผับ) ใน กทม.1 ราย
5. คนขับแท็กซี่ในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย
6. หญิงอาชีพนวดแผนไทย จากหาดปตอง จ.ภูเก็ต 1 ราย และแพร่เชื้อให้บุตรสาว 1 ราย รวม 2 ราย
7. พนักงานร้านกาแฟ ใน กทม. 1 ราย

ผู้ปวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (pบ) 273 ราย (รายใหม่วันนี้ 9 ราย)
- ผลตรวจไม่พบเชื้อ 252 ราย พบเชื้อ 15 ราย รอผลตรวจ 6 ราย
- รักษาหาย จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 264 ราย
- ยังรักษาอยู่ 9 ราย

COVID-19-9apr-02.jpg

ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และ กทม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 : 19,784 คน
- เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศที่พื้นที่ระบาดฯ 983 คน จาก กทม.และปริมณฑล 18,801 คน
- ให้กักเพื่อสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home quarantine) 14 วัน จำนวน 19,784 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง (รายใหม่) วันนี้ จำนวน 698 คน
- พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จำนวน 10,792 คน
- ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 8,992 คน ติดตามให้คำแนะนำได้ครบทุกคน
- จัดศูนย์ Local quarantine บานยางน้อย อ.เขื่องใน เพื่อกักสังเกตอาการผู้เดินทางจากต่างประเทศและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ อ.เขื่องใน มีผู้อยู่ในระหว่างการกักฯ 17 คน