guideubon

 

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการผ่อนคลาย COVID-19 ระยะ 2

ผ่อนปรนระยะ2-01.jpg

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 7) มีข้อความผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 

กลุ่ม ก. คือ การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เปิดเพิ่มคือ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในอาคารสำนักงาน โรงอาหาร หรือศูนย์อาหารภายในหน่วยงาน ซึ่งจะเปิดขายโดยให้นำไปรับประทานที่อื่น หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้ แต่ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ ส่วนที่ยังคงมีการห้ามคือ การห้ามบริโภคสุรา หรือครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

กลุ่ม ข. คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมูนิตี้มอลล์ ให้ปิดบริการช่วงเวลา 20.00 น. อนุญาตให้เปิดในส่วน สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านขายปลีกธุรกิจคอมพิวเตอร์ ร้านหนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟู้ดคอร์ท คลินิกเวชกรรม สถานทันตกรรม เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่ยังปิดต่อไปคือ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ ตู้เกมส์

กลุ่ม ค. คือ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งขนาดย่อม/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมการเข้าออก พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ

ด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ

กลุ่ม ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ให้สามารถทำเฉพาะเรือนร่าง ผิวพรรณ และเลเซอร์ ยกเว้นการทำความงามบริเวณใบหน้า เพราะถือว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ที่ยังปิดต่อไปคือ สถานเสริมความงามควบคุมน้ำหนัก สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดของร่างกาย สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

กลุ่ม ค. คือสนามกีฬา เฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากลที่ไม่มีลักษณะของการปะทะกัน โดยจะเล่นเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน และไม่มีผู้ชมการแข่งขัน เช่น แบดมินตัน เซปัคตะกร้อ เทเบิ้ลเทนนิส โยคะ ฟันดาบ ยิมนาสติก ปีนผา

ส่วนสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ให้เปิดเฉพาะส่วน (ต้องไม่มีการออกกำลังกายแบบรวมกลุ่ม และห้ามใช้เครื่องลู่วิ่งจักรยานปั่น เครื่อง Elliptical หรือเครื่องออกกำลังกายอื่นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้การจับหรือสัมผัส)

ด้านสระว่ายน้ำสาธารณะ (กลางแจ้ง และในร่ม) สามารถเปิดได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามจำนวนเลนของการว่าย โดยอาจมีอุปกรณ์ขึงกันเลนการว่าย (ความกว้างของเลนไม่น้อยกว่า 7 ฟุต) และจำกัดเวลาใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ส่วนที่ยังต้องปิดต่อไปคือ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สวนน้ำ บึงธรรมชาติ กีฬาทางน้ำ เช่น เซิร์ฟบอร์ด เจ็ตสกี บานานาโบ๊ต และเครื่องกีฬาทางน้ำอื่นๆ 

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่ม ก. ห้องประชุม ศูนย์ประชุม เปิดเฉพาะให้บริการจัดประชุมขององค์กรหรือหน่วยงาน (Meeting) ลักษณะนั่งประชุมแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทำให้โรงแรมสามารถออกมาเปิดได้แล้ว

กลุ่ม ข. ห้องสมุดสาธารณะ แกลอรี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์

กลุ่ม ค. กิจการถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ส่วนหน้าฉากรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน และทุกแผนกรวมกันได้ไม่เกิน 50 คน

ผ่อนปรนระยะ2-02.jpg

ผ่อนปรนระยะ2-03.jpg

ผ่อนปรนระยะ2-04.jpg

ผ่อนปรนระยะ2-05.jpg