guideubon

 

อุบลฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ปี 65

UBCC-แถลงข่าว-สัมมนาหอการค้า-02.jpg

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่าย จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ในวันที่ 25-27 พ.ย.65 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อ “Connect the dots : Enhancing Thailand Competitiveness”

โดยวาระเร่งด่วนที่หอการค้าฯ ตั้งเป้าหมายร่วมกับภาครัฐและเอกชน คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับตัว ด้วยการนาเอา Digital Transformation มาใช้ รวมถึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นทางออกในการฟื้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางวิกฤติซ้อนวิกฤติ จากนี้ไปจนถึงปี 2566 คาดว่าตลอดเวลาของการจัดงาน จะมีผู้นาองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เดินทางมาไม่ต่ากว่า 1,000 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย

UBCC-แถลงข่าว-สัมมนาหอการค้า-03.jpg

ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถยกระดับ Competitiveness ได้ จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้อีกมาก โดยเฉพาะภาคอสังหาทรัพย์ของไทย จะเป็นตัวดึงดูดนักลงทุน ตลอดจนกลุ่ม Talent ต่าง ๆ จากทั่วโลก มาทางานและพักอาศัยระยะยาวในไทย ซึ่งจะสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกมหาศาล เป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกเหนือจากภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออก ในปีหน้า

การยกระดับ Competitiveness จะยิ่งช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่ EEC และเชื่อมั่นว่าจากโมเดลความสาเร็จนี้ จะขยายไปยังระเบียงเศรษฐกิจแห่งใหม่ ๆ ในทุกภาคให้เกิดขึ้นจริง ทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) ภาคอีสาน (NeEC) ภาคกลาง-ตะวันตก (CWEC) และภาคใต้ (SEC)
นอกจากนั้น ในปี 2566 ถือเป็นปีที่สาคัญอีกปีหนึ่ง ซึ่งหอการค้าไทยจะครบรอบ 90 ปี และมีเป้าหมายสาคัญคือ การยกระดับ Competitiveness ของประเทศไทย โดยหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และเครือข่าย ทั่วประเทศ จะร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยให้สามารถแข่งขันได้ โดยตั้งเป้าหมายระดมสมาชิกเพิ่มจาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย ภายใน 3 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2568)

“สาหรับปัญหาน้าท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง จ.อุบลราชธานี ที่ยังมีน้าท่วมสูง เชื่อว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ ส่วนภาคกลางตอนล่างสถานการณ์น้ายังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้า และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทย ได้ยกระดับการประเมินตัวเลขความเสียหายจากน้าท่วม จาก 5,000-10,000 ล้านบาท เป็น 22,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นภาคเกษตร 10,000 ล้านบาท และนอกจากภาคเกษตร 12,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะกระทบหนักในบางจังหวัดและบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งอาจจะกระทบในระยะสั้น โดยเฉพาะในด้านการขนส่งที่ยากลาบากขึ้น แต่จะไม่กระทบในระยะยาว จึงประเมินว่าจะกระทบต่อจีดีพีประเทศ ประมาณ 0.21%” นายสนั่น กล่าว

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัดสัมมนา กล่าวว่า จ.อุบลราชธานี เคยได้รับโอกาสในการจัดงานสัมมนาฯ ครั้งที่ 16 ในปี 2542 หรือกว่า 23 ปีที่แล้ว ได้สร้างตานานหมูยอยักษ์ ซึ่งเป็นหมูยอขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทาให้ทุกคนรู้จักหมูยอเมืองอุบลฯ มาจนทุกวันนี้ สาหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง ยืนยันว่าจังหวัดมีความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัย และจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือน จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายลง

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเสริมว่า ในฐานะตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมแรงร่วมใจ และจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ระดมความเห็นและจัดลาดับความสาคัญในการปลุกเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอุบลราชธานี ให้กลับมาเดินได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 และน้าท่วมคลี่คลายลง เพื่อเตรียมนาเสนอต่อหอการค้าไทยในปลายนี้ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ แนวทางการสร้างประโยชน์จากการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว การขยายผลโมเดลการเลี้ยงโคไทยให้กลายเป็นโคเนื้อระดับพรีเมียม การส่งเสริมโครงการ “1 หอ 1 Happy Model” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม BCG โครงการท่องเที่ยวเลียบริมโขง 7 จังหวัด ตั้งแต่เลยถึงอุบลราชธานี เร่งรัดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง) และข้อเสนอจัดทาแผนการบริหารจัดการน้าลุ่มน้าภาคอีสาน เป็นต้น

UBCC-แถลงข่าว-สัมมนาหอการค้า-04.jpg

ด้าน นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะที่หอกาค้าจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัดสัมมนา ยืนยันการเตรียมความพร้อม และมองโอกาสของการจัดงานนี้ เป็นการเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จากทั่วประเทศ ให้ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความเจริญก้าวหน้า มีความร่วมสมัย แต่ยังคงมีกลิ่นอายของชาว จ.อุบลราชธานี ให้ได้สัมผัสกันอย่างอบอุ่น
นอกจากนี้ ยังมี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานจัดงานของ หจว.อุบลราชธานี ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อานวยการ สสปน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.อ. ดร.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 22 รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแถลงความพร้อมในการจัดเตรียมงาน

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีและผู้นาภาคเอกชนหลายท่านมาร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสาคัญ ๆ อาทิ
- Enhancing Economic Performance for Thailand Competitiveness : ฟื้นเศรษฐกิจไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง,
- การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ยุค 5.0 โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน),
- Enhancing Business Efficiency : โลกเปลี่ยน เราปรับ โดย นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ Accenture ประเทศไทย,
- Enhancing Trade Facilitation for Thailand Competitiveness : เปิดการค้าไทย มิติใหม่สู่สากล โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นต้น

ภายหลังจากการระดมสมองของนักธุรกิจทั่วประเทศ หอการค้าไทยจะมีการจัดทาข้อเสนอแนะและแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย รวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป