guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดเวิร์คช็อปพัฒนาครูผู้สอน “coding at school powered KidBright”

Coding-at-School-project-01.jpg

ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และคณะนักวิจัยจาก เนคเทค และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน “coding at school powered KidBright” รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Coding-at-School-project-02.jpg

โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School project และส่งมอบ “บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright” ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 136 โรงเรียน พร้อมทั้งอบรมพัฒนาครูผู้สอนและตัวแทนโรงเรียนที่เข้ารับ “บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright” จำนวน 272 คน โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบบอร์ด KidBright และทีมวิทยากรจากศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ดร.ชัชวิน นามมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมวิทยากรตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน โดยใช้สื่อการสอนบอร์ด ฝังตัวสมองกล KidBright เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการสร้างกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เช่น logical thinking, computational thinking, systematic thinking, analytic thinking เป็นต้น

Coding-at-School-project-03.jpg

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สพฐ. ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนขึ้นครั้งนี้ โดยใช้สื่อการสอนบอร์ด ฝังตัวสมองกล KidBright เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการสร้างกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน และนำไปพัฒนาโครงงานและส่งเข้าประกวดได้ด้วย เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว

Coding-at-School-project-04.jpg

ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จึงได้ผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้เกิดการเรียนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน และให้เกิดการสร้างกระบวนการคิด ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และมัธยมต้นศึกษา ซึ่งพบว่า โรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่ยังคงขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขาดเครื่องมือการสอนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน

Coding-at-School-project-05.jpg

ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้เสนอโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส่งมอบบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อให้คณะครูได้นำไปพัฒนาโครงงานให้แก่นักเรียนต่อไป ซึ่งจะเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว