guideubon

 

Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน covid 19

โรงอาหารวิถีใหม่-covid19-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม “Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน covid 19” ณ โรงอาหารกลาง 2 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำประกอบพิธี กล่าวสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม”

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธาน และนางไฉไล ช่างดำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน 

โรงอาหารวิถีใหม่-covid19-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจาก วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยขึ้น ภายใต้แนวคิด “Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน covid 19” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ผู้คนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งถ้าหากมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดังนั้นจำเป็นที่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ใช้บริการในโรงอาหารต้องดูแลสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ ให้สะอาด ปลอดภัย รวมถึงการมีพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล ที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal)

ในส่วนของกิจกรรมในงาน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติสำหรับร้านอาหารภายในโรงอาหาร ที่ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย การแสดงผลงานนิทรรศการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ผลงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลภายใต้โครงการ zero waste เพื่อลดการนำขยะไปกำจัด และการนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับขยะ ตลอดจนผลงานโครงการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

โรงอาหารวิถีใหม่-covid19-03.jpg

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคภายในพื้นที่บริเวณโรงอาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบัววัด เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี


เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ

โรงอาหารวิถีใหม่-covid19-04.jpg

โรงอาหารวิถีใหม่-covid19-05.jpg