guideubon

 

เทปบันทึกการแสดง class concert 2016 ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี

class-concert-2016-01.jpg

ค่ำวันที่ 21 มกราคม 2559 ในงาน English Camp 2016 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี มีการแสดง Class Concert Extravaganza ของนักเรียนในโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ผู้ปกครองบางท่าน อาจไม่ได้เข้าไปชมการแสดงของลูกๆ หลานๆ แต่มีผู้ปกครอง คือ คุณวิชาญ สาระบุตร กรุณาบันทึกเทปมาฝากกันครับ ขอเชิญชมครับ