guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ เปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน รับผู้กักตัวสังเกตอาการ

city-ubon-Local-Quarantine-01.jpg

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้การต้อนรับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Local Quarantine) เทศบาลนครอุบลราชธานี ขนาด 100 เตียง รองรับกลุ่มเสี่ยงผู้กักตัวสังเกตอาการ

ในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสารกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลฯ (เจ้าอาวาส วัดมหาวนาราม) และคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองอุบลฯ มอบสิ่งของธารน้ำใจให้กับศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Local Quarantine) เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สำหรับระเบียบการเข้าพักในศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Local Quarantine) เทศบาลนครอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มีดังนี้

city-ubon-Local-Quarantine-02.jpg

1. ต้องมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เท่านั้น

2. ต้องเป็นผู้ที่ผลตราจโควิดเป็นลบ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด (High risk) หรือผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ที่มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ในรายที่ไม่มีสถานที่กักตัวที่เหมาะสม หรือไม่สามารถแยกกักตัวออกจากครอบครัวหรือมีปัญหาค่าใช้จ่าย

3. เป็นผู้ที่รักษาฯ หายแล้วตามเผนการรักษาของแพทย์ และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว ที่มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ในรายที่ไม่มีสถานที่ถักตัวที่เหมาะสมหรือไม่สามารถแยกกักตัวออกจากครอบครัว หรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายและผู้มีโรคประจำตัวต้องอยู่ในภาวะที่ควบคุมโรคได้ และต้องช่วยเหลือตัวเองได้ดี 

ติดต่อประสานงานศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Local Quarantine) เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร.089-7594070 หรือ 096-0896860

city-ubon-Local-Quarantine-03.jpg

city-ubon-Local-Quarantine-04.jpg

city-ubon-Local-Quarantine-05.jpg

city-ubon-Local-Quarantine-06.jpg